in English

ALAPSZABÁLY

I. Általános rendelkezések

1.1 Az Egyesület neve: Evezz Velem Egyesület

1.2 Az Egyesület székhelye: 1119 Budapest, Halmi u. 6/b fszt. 2.

1.3 Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

1.4 Az egyesület az egyesülési jog alapján, önkormányzati elven működő jogi személy, amely tevékenységét tagjai szabadidős tevékenységének elősegítése, szervezése, a tagok érdekeinek képviselete céljából végzi. Az egyesület nem nyereségérdekelt, valamint távol tartja magát minden politikai megnyilvánulástól.

II. Az Egyesület célja, tevékenységei

2.1 Az egyesület célja:

Az Evezzvelem.hu Egyesület küldetése, hogy tagjaival megismertesse és megszerettesse az aktív kikapcsolódás örömét, melynek keretében vízi és szárazföldi sportprogramokat, foglalkozásokat szervez. Célja, hogy az élménypedagógia segítségével fejlessze a fiatal korosztályt, lehetőséget biztosítva számukra, hogy a megszokottól eltérő környezetben próbálhassák ki magukat, és a mindennapi életben is nélkülözhetetlen készségeket játékosan, a természetben sajátítsák el. Nagy hangsúlyt fektet egy igazi közösség kialakítására, melyben kicsi és nagy egyaránt jól érzi magát.

Programjai során előforduló helyzetek növelik a magabiztosságot, az önálló gondolkodást, a bátorságot és a gyakorlati érzéket. Szeretne hozzájárulni a meglévő baráti kapcsolatok erősítéséhez, és lehetőséget kínálni újak kialakítására.

Elkötelezett az élethosszig tartó tanulás és tanítás iránt, melynek segítségével szeretné elérni, hogy tagjaiból egészséges testű és lelkű, optimista felnőttek váljanak, akik az élethez pozitívan állnak hozzá. Célja, hogy tagjai felelősséget tudjanak vállalni magukért, valamint társadalmi és természeti környezetükért. További célja a magyar tájak szépségének bemutatása, valamint a természet- és környezetvédelem népszerűsítése hazánkban.

A jelen pontban meghatározott elsődleges tevékenységeken keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételi módja ingyenes, illetőleg kedvezményes. A kedvezményes szolgáltatás díja legfeljebb a szükséges rezsiköltség erejéig terjedhet.

2.2 Az 2.1 pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei:

- szabadidő és sportprogramok szervezése és lebonyolítása

- kulturális események szervezése

- családi összejövetelek meghirdetése

2.3 Az Egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi jogi- és magánszeméllyel, akik segítik céljai megvalósítását.

2.4 Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt rendelhet. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagos, a célok megvalósítását nem veszélyeztető mértékben végez.

III. Az Egyesület tagjai

3.1 Az Egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek.

3.2 Az Egyesületnek rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt és kitölti a belépési nyilatkozatot.

3.3 Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt. A pártoló tagság keletkezésének feltétele az Alapszabály elfogadása és a belépési nyilatkozat kitöltése.

3.5 Jogi személy rendes és pártoló tagja az Egyesület működésében képviselője útján vesz részt. Amennyiben jelen Alapszabály „jogi személy”-ről rendelkezik, ott a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat is érteni kell.

IV. A tagok jogai és kötelezettségei

4.1 A rendes tag jogai:

a./ Az Egyesület tagja az Egyesület bármely tisztségére megválasztható.

b./ Személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein. A tag jogosult az egyesület közgyűlésén személyesen szavazni, természetes személy tag esetében képviseletnek helye nincs. Jogi személy tag képviselője útján gyakorolja jogait.

c./ Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

d./ Az Egyesület által szervezett programokon részt vehet, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.

e./ Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat nem sérti.

4.2 A rendes tag kötelezettségei:

a./ Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában.

b./ Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.

c./ Rendszeresen fizesse be a tagdíjat.

4.3 A pártoló tag jogai:

a) A pártoló tag a közgyűlésen tanácskozási joggal való részt vehet, ott felszólalhat, javaslatot tehet.

b.) Az Egyesület által szervezett programokon részt vehet, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a pártoló tagságot megillető kedvezményekkel.

4.4 A pártoló tag kötelezettségei:

Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése, az Alapszabály betartása

V. A tagság keletkezése és megszűnése

5.1 Az Egyesületbe való belépés és az egyesületből való kilépés önkéntes. Az elnökség az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet és a rendelkezésre álló adatokat a személyiségi jogokra vonatkozó, adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

5.2 A rendes tagsági viszony felvétellel keletkezik. A tagfelvétel kérdésében az Egyesület elnöksége egyhangú szavazással határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen az egyesület közgyűléséhez lehet a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezni. A fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalni köteles.

5.3 A rendes tagság megszűnik

a.) kilépés,

b.) törlés,

c.) kizárás vagy

d.) elhalálozás vagy jogi személy megszűnése estén.

5.4 A rendes tag és a pártoló tag az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal léphet ki, a nyilatkozat elnökség általi kézhezvételének napjától a tag jogai és kötelezettségei automatikusan megszűnnek.

5.5 Az a tag, aki az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti, az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, az Egyesületből kizárható. Amennyiben az elnökség tudomást szerez bármely tag Alapszabályt sértő magatartásáról, köteles a tagot írásban felszólítani az Alapszabályt sértő magatartás haladéktalan megszüntetésére azzal, hogy a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül írásban védekezést terjeszthet az elnökség elé. Amennyiben a tag az Alapszabályt sértő magatartással a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül nem hagy fel, illetőleg e határidőn belül védekezést sem terjeszt elő, úgy az elnökség írásbeli határozattal kizárhatja a tagot. A kizárást kimondó határozatot a kizárt rendes-, illetve pártoló tagnak át kell adni, vagy postán, ajánlott küldeményként kézbesíteni kell. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon az Egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.”

5.6 Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a természetes személy tagot, aki meghalt, vagy azt a jogi személy tagot, amelyik jogutód nélkül megszűnt.

VI. Az Egyesület szervezete

6.1. Az Egyesület testületi szervei a közgyűlés és az elnökség.

6.2. A közgyűlés

6.2.1 Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége által alkotott közgyűlés, melyet szükség szerint, de legalább ötévente össze kell hívni. A közgyűlés általános hatáskörrel dönthet minden, az egyesületet érintő kérdésben.

6.2.2 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály megalkotása és módosítása,

b) az egyesület megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének elhatározása,

c) az egyesület elnökségének megválasztása, visszahívása, amennyiben nem tesz eleget választott tisztségéből eredő kötelezettségének.

d) az elnökség elmúlt évi pénzügyi terve teljesítésének, valamint a beszámolójának az elfogadása,

e) az egyesület pénzügyi tervének, költségvetésének elfogadása,

6.2.3 A közgyűlést az elnökség a napirendi pontok megjelölésével és a határozatképtelenség jogkövetkezményeire való figyelmeztetéssel írásban hívja össze. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi, vagy ha azt a bíróság elrendeli. A közgyűlést az elnökség 15 nappal korábban kiküldött írásbeli értesítéssel hívja össze.

6.2.4 A közgyűlésen minden résztvevő rendes tagot egy szavazat illet meg.

6.2.5 A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. Határozatait - amennyiben az Alapszabály máshogy nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A határozatképtelenség miatt 15 napon belül megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a következményekre történő előzetes - az eredeti meghívóban történő - felhívás után tekinthető határozatképesnek.

6.2.6 A közgyűlés a megjelent tagok közül megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére két tagot.

6.2.7 A közgyűlés üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és két előzetesen megválasztott hitelesítő tag aláír.

6.2.8 Az egyesület közgyűlése az Egyesület határozatait - biztosítva a nyilvánosságot - internetes honlapján teszi közzé. A közgyűlés határozatai nyilvánosak, abba az Egyesület bármely tagja betekinthet vagy arról – a másolási költség megfizetésével – másolatot kérhet. A közgyűlés határozatait az egyesület elnöke tartja nyilván.

6.3 Az elnökség

6.3.2 Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség.

6.3.3 Az elnökség három tagból áll. Az elnökség tagjai a közgyűlés által megválasztott elnök, alelnök és elnökségi tag. A közgyűlés az elnökség tagjait nyílt szavazással, négy évre választja meg a jelöltek közül. Jelölni csak olyan egyesületi tagot lehet, aki a jelölést elfogadja. A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az Egyesület elnökét, majd alelnökét, ezt követően az elnökségi tagot kell megválasztani. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, akit a közgyűlés az adott tisztségre egyszerű többséggel megszavazott. Ha a szavazatok egyenlősége miatt a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt. A szavazatok ismételt egyenlősége esetén a jelöltek személyét a közgyűlés újratárgyalja és szükség szerint módosítja a jelölést az újabb szavazás előtt mindaddig, amíg egy jelölt szerzi meg a szavazatok egyszerű többségét.”

6.3.4 Az elnökség tagja kizárólag az Egyesületben tagsággal rendelkező személy lehet. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. Az elnökségi tagság a mandátum lejártával, lemondással, felmentéssel, visszahívással, elhalálozással és az Egyesületből való kizárással szűnik meg.

6.3.5 Az elnökség tagjának visszahívására a közgyűlés kétharmados többséggel hozott határozatával jogosult, amennyiben nem tesz eleget választott tisztségéből eredő kötelezettségének.

6.3.6 Az elnökség az egyesület tevékenységét az egyesület Alapszabályában meghatározott hatáskörrel irányítja. Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés az Egyesület más szerveinek hatáskörébe utal.

6.3.7 Az elnökség hatásköre különösen:

a) az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának, gazdálkodási szabályzatának, továbbá az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb szabályzatok megállapítása és módosítása,

b) elbírálja a tagfelvételi kérelmeket, tagokat vesz fel és dönt a tagsági jogviszony megszüntetéséről, vezeti a tagnyilvántartást,

c) előkészíti és összehívja a közgyűléseket,

d) az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének a biztosítása,

e) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,

f) tagsági díj összegének, illetve a támogató tagok anyagi hozzájárulásának meghatározása,

i) az Egyesület részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása,

j) megfelelő tervezet birtokában döntés a költségvetésben nem szereplő, valamint a költségvetési előirányzatot meghaladó mértékű kiadásokról,

k) döntés mindazokban kérdésekben, amelyeket az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés a hatáskörébe utal.

6.3.8 Az elnökség szükség szerint, de legalább évente ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt bármelyik elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

6.3.9 Az elnökség üléseit az elnök készíti elő és hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább egy héttel korábban írásban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Az elnökség ülésének összehívásáról a könyvvizsgálót minden esetben értesíteni kell. Halaszthatatlanul sürgős esetben azonban az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.

6.3.10 Határozatképes az elnökség, ha mindhárom tagja jelen van. Üléseit az elnök vezeti le. Az elnökség határozatait nyílt szavazással és - amennyiben jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén (vagyis egy igen, egy nem és egy tartózkodás esetén) az adott napirendi pontot újra kell tárgyalni, majd ismételten szavazni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a napirendi pontot a napirendről le kell venni annak megtárgyalására az elnökség ülését 8 napon belül meg kell ismételni.

6.3.11 Az elnökség határozatképtelensége esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben az elnökség két tagjának megjelenése esetén is határozatképes. Két elnökségi tag jelenléte esetén egyhangú döntés szükséges.

6.3.12 Az elnökségi határozathozatalban nem vehet részt az az elnökségi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, valamint élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy más felelősség alól mentesül vagy bármely előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

6.3.13 Az elnökség ülésein szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól különösen indokolt esetben az elnök felmentést adhat. Határozatképtelenség miatt megismételt elnökségi ülésen, ahol csak két tag jelent meg, szavazás alóli felmentés nem adható. Ha ilyen ülésen kerül napirendre olyan napirendi pont, amely valamelyik elnökségi tagot az előző pont szerint érinti, a megismételt ülés határozatképtelen, a napirendi pont megtárgyalására ismételten össze kell hívni az ülést, amely csak az adott napirendi pontban csak teljes létszámban határozatképes.

6.3.14 Az elnökség határozatai nyilvánosak, abba bárki betekinthet, vagy arról – a másolási költség megfizetésével – másolatot kérhet. Az elnökség határozatait az egyesület elnöke kezeli. Az elnökség határozatait - biztosítva a nyilvánosságot - az Egyesület internetes honlapján teszi közzé.

6.3.15 Az elnökség üléseire a napirenddel összhangban nem elnökségi tagokat is meghívhat.

6.3.16 Az elnökség működéséről az elnök a közgyűlésen beszámolni köteles.

6.3.17 Az elnökség üléseiről és határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az elnökségi ülés helyét, idejét, az ülésre felvett napirendi pontokat, a határozatokat, a határozatokra leadott szavazatok számát és megoszlását, valamint minden jelenlévő elnökségi tag aláírását.

6.3.18 Az Egyesület tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet.

6.3.19 Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:

a) az elnökség ülésein és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,

b) észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével kapcsolatban,

c) az egyesület képviselete,

d) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról,

e) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására.

6.4 Az elnök

6.4.1. Az elnök az Egyesületet önállóan képviseli.

6.4.2 Az elnök - az elnökséggel közreműködve - irányítja és vezeti az Egyesületet.

6.4.3 Az elnök a vezető szervek (közgyűlés, elnökség) ülései között intézi az Egyesület ügyeit, ellenőrzi a jóváhagyott költségvetés előirányzatainak rendeltetésszerű és a jogszabályoknak megfelelő felhasználását. Az elnökség ülései között jogosult eljárni minden olyan kérdésben, amely nem halasztható. Ilyen irányú tevékenységéről a legközelebbi elnökségi ülésen tájékoztatót ad.

6.4.4 Az elnök irányítja az Egyesület adminisztrációjának munkáját, megszervezi és ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását.

6.4.5 Az elnök feladatait akadályoztatása esetén, illetve az elnökség munkája hatékonyságának érdekében az alelnök is elláthatja, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az elnök magának fenntartott.

6.4.6 Az elnök köteles részt venni az egyesület közgyűlésének ülésein.

6.4.7 Az egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

6.5 Az alelnök

6.5.2 Az alelnök az egyesület elnökségének tagjával együttesen jogosult az egyesület képviseletére.

6.5.3 Az elnök feladatait akadályoztatása esetén az alelnök látja el, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az elnök magának fenntartott. Az alelnök az általa tett mindennemű intézkedésről az elnöknek beszámolni köteles.

6.5.4 Az alelnök feladata a fent meghatározott, helyettesítési jelleg feladatain túlmenően kapcsolattartás az egyesület tagjaival, az állami, gazdasági, társadalmi szervekkel, a hírközlő szervek folyamatos tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről, valamint szponzorok, támogatások szerzése az egyesület részére és a szponzor- és/vagy reklámszerződések felügyelete.

VII. Az Egyesület képviselete

7.1. Az Egyesületet az elnök önállóan, az alelnök és az elnökségi tag együttesen képviselik harmadik személyekkel szemben.

7.2. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök önállóan, az alelnök és az elnökségi tag együttesen gyakorolja.

VIII. Az Egyesület gazdálkodása

8.1. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjból, valamint a jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. Az Egyesület - célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági, vállalkozási tevékenységet is végezhet, azonban e tevékenység csak másodlagos jelleggel folytatható.

8.2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

8.3. Az Egyesületi tagság bármilyen módon való megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmiféle térítés nem illeti meg.

IX. Vegyes rendelkezések

9.1. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel kapcsolatosan az elnök jár el. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni.

9.2. Jelen alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2009. április 27. napján fogadta el.

 

Budapest, 2009. április 27.

 

Gárdonyi Zsolt Elnök, alapító tag
Cheritah Laura Alelnök, alapító tag
Vadász Péter Elnökségi tag, alapító tag
Gárdonyi Ágnes Alapító tag
Gárdonyi Tamás Alapító tag
Gárdonyi Tamásné Alapító tag
Hecker Balázs Zoltán Alapító tag
Koppány Zsolt Alapító tag
Nagy Attila Alapító tag
Tatár Boldizsár Alapító tag

Evezz Velem Egyesület

Gárdonyi Zsolt, elnök
Tel.: +36 30 600 9782
E-mail:
Székhely: 1119 Budapest, Halmi utca 6/B.

On-line jelentkezés itt

Részvételi Feltételek

Alapszabály

LAPÁTRA FEL!

Vízitúra szervezés

Bemutatkozás
Túravezetők
Vízitúrák
Tudnivalók
Minőség
Mekong
Képek
Ajánlások

Vízitúrák

Vízitúra Mosoni-Duna
Vízitúra Tisza
Vízitúra Szigetköz
Kenutúra Rába
Vízitúra Csallóközi (Kis)-Duna
Vízitúra Tisza-tó
Vízitúra Velencei-tó

Vízitúra folyók

Vízitúra Szentendrei-Duna
Vízitúra Ráckevei (Soroksári)-Duna
Vízitúra Ipoly
Vízitúra Bodrog
Vízitúra Garam
Kenutúra Dunakanyar
Vízitúra Budapest Duna
Kenutúra Bodrog-ártér

Vízitúra információk

Vízitúra szállás
Vízitúra utazás
Vízitúra elemózsia
Vízitúra felszerelés
Egy átlagos vízitúra menete
Vízitúra képek
Vízitúra video
Osztálykirándulás