in English

Részvételi feltételek

I. Általános rendelkezések

1.1 Jelen Részvételi Feltételek (a továbbiakban röviden: RF) az Evezz Velem Egyesület (székhely 1119 Budapest, Halmi u. 6/b fszt. 2., a továbbiakban röviden: Egyesület) által a szárazföldi és vízi sport- és szabadidőprogramok, kulturális és más rendezvények lebonyolítása, illetőleg az Egyesület által szervezett programokon való részvétel kereteinek és szabályainak rendezése érdekében az Egyesület és a programokon részt vevő személyek közötti jogviszony szabályait rendezi.

1.2 Az Egyesület a tevékenységét elsősorban tagjai részére végzi, gazdasági tevékenységet kiegészítő jelleggel folytat. Jelen RF személyi hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki az Egyesület rendezvényein részt vesz, beleértve a tagokat, pártoló tagokat és a nem tagsági jogviszony keretein belül részt vevő személyeket is (a továbbiakban együttesen röviden: Résztvevők.)

1.3 Résztvevő a jelentkezési lap aláírásával vagy on-line jelentkezési lap kitöltésével nyilatkozik, hogy jelen RF rendelkezéseit teljes körűen megismerte, elfogadta, és ennek megfelelően vesz részt az Egyesület rendezvényein. Résztvevő nem hivatkozhat arra, hogy jelen RF számára nem volt hozzáférhető, illetőleg a jelentkezési lapot ennek ismerete nélkül írta alá vagy az on-line jelentkezési lapot ennek ismerete nélkül töltötte ki. Egyesület a mindenkor hatályos RF-et a honlapján teszi közzé.

1.4 Az Egyesület és a Résztvevők egybehangzóan rögzítik, hogy minden közöttük esetlegesen felmerülő jogvitában on-line vagy papír alapú jelentkezés esetén, a kitöltés idején hatályos jogszabályokat, illetőleg jelen RF-nek a jelentkezéskor hatályos szövegét kell alkalmazni. A díjszabás vonatkozásában a jelentkezéskor hatályos díjszabási lista avagy a jelentkezéskor megállapított egyedi díjazás alkalmazandó. Egyedi esetekben az Egyesület személyre szabott ajánlatot adhat a Résztvevőnek, mely ajánlatban szereplő díjazás a honlapon található díjazástól eltérhet.

1.5 Megbízott jelen RF rendelkezéseit jogosult egyoldalúan módosítani és a módosítást köteles honlapján haladéktalanul közzétenni. A felek között már korábban létrejött jogviszonyt visszamenőleg egyoldalúan nem lehet módosítani.

II. Tagság

2.1 Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt. A pártoló tagság keletkezésének feltétele az Alapszabály elfogadása és a jelentkezési lap papír alapon, vagy online formában történő kitöltése.

2.2 A pártoló tag joga, hogy részt vegyen az Egyesület által szervezett sportprogramokon, illetőleg az Egyesület összes szolgáltatását igénybe vegye.

2.3 A pártoló tagság semmiféle kötelezettséggel nem jár, azonban a pártoló tag köteles megfizetni az Egyesület által szervezett programok díját, amennyiben azon rész kíván venni.

2.4 A pártoló tagság az online vagy papír alapon történő jelentkezési lap kitöltésével keletkezik. A pártoló tag az online vagy papír alapú jelentkezési lap kitöltésével elfogadja az Egyesület Alapszabályában és jelen RF-ben foglaltakat. A pártoló tagság határozatlan időtartamra szól.

III. Sportprogramok

3.1 Az Egyesület fő profilja szerint vízi- és szárazföldi túrákat és az ehhez kapcsolódó sportprogramokat szervez.

3.2 Az egyesület nem minősül utazásszervezőnek, tevékenysége pedig nem minősül utazásszervezésnek különös tekintettel a 213/1996 (XII. 23. ) Korm rendelet 1.§ (4) bekezdésére.

3.3 Az Egyesület az általa szervezett programokat a honlapján teszi közzé. A programok tartalmára, időpontjára vonatkozóan az ott található feltételek irányadóak. Az Egyesület fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlapon közölt tájékoztatóban foglaltaktól - kivételesen, indokolt esetben – eltérjen, a programok sorrendjét és/vagy a szálláshelyeket megváltoztassa, azokat más, a meghirdetettel azonos jellegűre és értékűre cserélje. Az sportprogram időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan az Egyesület által a honlapon közzétett adatokban történt esetleges változásokról az Egyesület írásban vagy emailben tájékoztatót küld az utazás előtt, vagy indokolt esetben személyesen helyszínen közli azokat a Résztvevővel. Az Egyesület a tájékoztatóiban és a programfüzetben előforduló szedési- vagy nyomdahibákért felelősséget nem vállal, valamint az esetleges változtatás jogát fenntartja.

IV. Részvétel

4.1 Az Egyesület által szervezett sportprogramokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap maradéktalan kitöltése és aláírása, vagy az on-line jelentkezési lap maradéktalan kitöltése, mellyel a programokon részt vevő Résztvevő a pártoló tagi jogviszony elfogadásán túl jelen RF-et, és az Egyesület Alapszabályát is elfogadja, valamint a részvételi díj befizetése. A túradíj részleges befizetése részvételre nem jogosít, és teljes díjat be nem fizetett résztvevő a túrából kizárható, mellyel egyidejűleg a befizetett összeget elveszíti.

4.2 18 év alatti Résztvevő esetén a jelentkezés feltétele a az online vagy papír alapú jelentkezési lap maradéktalan kitöltése a szülő által, mellyel a programokon részt vevő Résztvevő pártoló tagi jogviszonyának elfogadásán túl jelen RF-et, és az Egyesület Alapszabályát is elfogadja, valamint a részvételi díj befizetése. A túradíj részleges befizetése részvételre nem jogosít, és teljes díjat be nem fizetett résztvevő a túrából kizárható, mellyel egyidejűleg a befizetett összeget elveszíti. Az előleg visszatérítésére a 4.4 pont rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ezen kívül eső helyzetekért az Egyesület felelősséget nem vállal.

4.3 A sportprogramok részvételi feltételeit, helyszínét, minimum létszámát, díjait és a díjban benne foglalt szolgáltatásokat az Egyesület minden esetben a honlapján teszi közzé. Amennyiben az EURO árfolyama a túra meghirdetésekor hatályos, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos valuta-vételiárfolyamhoz képest legalább 5, azaz öt Forinttal eltér, úgy az Egyesület jogosult az Euro árfolyam mértékének megfelelő mértékben a részvételi díjak korrigálására.

4.4 A túrán való részvétel a túra megkezdése előtt Résztvevő által indokolás nélkül lemondható, amely esetben az előleg nem jár vissza, hanem az Egyesületet illeti adminisztrációs költség jogcímén, míg az ezen felül befizetett összeg visszajár. A program kezdési időpontjához képest 72 órán belül történő lemondás esetén Résztvevő túradíjának 100%-a az Egyesületet illeti adminisztrációs és szervezési költség jogcímén.

4.5 A túra Egyesület részéről – a 4.8 pontban foglaltak kivételével - bármilyen okból (pl. minimum létszám alatti jelentkező) történő lemondása esetén a túradíj teljes egészében visszajár.

4.6 Amennyiben Résztvevő a túra folyamán úgy dönt, hogy félbe kívánja szakítani a túrát, úgy az Egyesület felé semmilyen vagyoni vagy más követeléssel nem élhet.

4.7 Amennyiben a túra előre közölt feltételekkel vagy helyszínen történő megtartását elháríthatatlan természeti tényezők (tartósan rossz idő, árvíz, extrém alacsony vízállás, vízszennyezés, stb.) akadályozzák, úgy az Egyesület a programot más folyóra vagy más időpontra áthelyezheti. Az áthelyezés tényét a Résztvevőkkel a túra megkezdése előtt írásban vagy szóban közölni kell. Az áthelyezéssel járó többletköltségek (utazási, szállítási díjak, stb…) külön elszámolás alapján a Résztvevőket terhelik, azt az Egyesület az előre meghirdetett túradíjakhoz hozzászámítja. Amennyiben a Résztvevő az áthelyezett túrán részt venni nem tud vagy nem kíván, úgy az előleg az Egyesületet illeti adminisztrációs költség jogcímén, míg az ezen felül befizetett összeg visszajár.

4.8 A 4.5 és 4.7 pontban nem érintett olyan vis maior, vagy jelen pont szerint azzal egy tekintet alá eső helyzetben, amikor a túra megtartása lehetetlen, avagy aránytalan nehézséggel vagy veszéllyel járna, a túravezető a túrát időkorlát nélkül (akár a túra elindulását közvetlenül megelőzően) lemondhatja. Ilyen esetekben az előleg nem jár vissza, az előlegen felül fennmaradó befizetett összeg 100%-a visszajár. Vis maiornak, vagy azzal egy tekintet alá tartozónak tekintendők különösen, de nem kizárólagosan az alábbi események:

 • természeti csapások, pl: földrengés, árvíz, a túra területét érintő tűzvész,
 • extrém időjárási körülmények: pl. az évszaknak nem megfelelő tartós hideg, viharos, esős, szeles időjárás, legalább sárga narancssárga vagy vörös riasztás esetén.
 • emberi behatások: vizszennyezés, vagy, ha a folyón olyan építési munkálatok zajlanak (pl. hídépítés, hídjavítás, szabályozási munkálatok), amik akadályozzák vagy veszélyeztetik a túra biztonságos lebonyolítását
 • járványos betegségek megjelenése: akár helyi, országos vagy annál nagyobb kiterjedésben
 • háborús cselekmények: háborúk, forradalmak vagy más harci cselekmények
 • Jogi/adminisztatív akadályok: hajózási tilalom, bármilyen hatósági, jogi akadály, amely a túra megtartását lehetetlenné teszi, vagy azt aránytalanul megnehezíti.
 • A túra lebonyolítását alapvetően megnehezítő egyéb körülmények: pl. a tervezett kempingek vagy táborhelyek árvíz, belvíz, vihar, esőzés vagy egyéb időjárási körülmények következtében nem használhatók táborozásra, ha a tervezett kempingek vagy táborhelyek árvíz, belvíz, vihar, esőzés vagy egyéb időjárási körülmények következtében nem megközelíthetők, a túra kiindulási vagy végpontja járművel nem megközelíthető, árvíz következtében kialakult, törmelék vagy a hordalék a folyó egyes szakaszain, mely a Résztvevők testi épségét veszélyezteti, vagy más olyan körülmény, amely az Egyesületnek nem felróható okok miatt a túra biztonságos és a kínált szolgáltatásokat jelentős mértékben biztosítani nem tudó lebonyolítását veszélyezteti.

V. Felelősség

5.1 Az Egyesület által szervezett programokon mindenki a saját felelősségére vesz részt. A Résztvevők az online vagy papír alapú jelentkezési lap kitöltésével, illetőleg a túrán való részvétellel elismerik, hogy minden tekintetben tisztában vannak a az adott sportprogram baleseti és egészségügyi kockázataival, az erről szóló túravezetői tájékoztatást megkapták és tudomásul vették.

5.2 A Résztvevők tudomásul veszik, hogy sem az Egyesülettel, sem a túravezetővel szemben nem támaszthatnak kártérítési vagy egyéb igényt a túrával kapcsolatosan. Ugyanígy nem felel sem az Egyesület, sem a túravezető semmiféle vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés vagy veszteség (felszerelési tárgyak megrongálódása, elvesztése, esetleg lopás, rablás) esetén.

5.3 Az Egyesület semmilyen felelősséggel nem tartozik a Résztvevő által harmadik személynek okozott károkért.

5.4 Az Egyesület semmilyen felelősséggel nem tartozik a túravezető(k) által a Résztvevőknek okozott anyagi vagy egyéb károkért.

5.5 A Résztvevő az online vagy papír alapú jelentkezési lap kitöltésével, illetőleg a túrán való részvétellel elismeri, hogy biztonságos úszástudással rendelkezik. 18 év alatti Résztvevők az úszástudásukról úszómesteri igazolást kötelesek bemutatni legkésőbb az indulás napján. E kötelezettség elmulasztása esetén a Résztvevő a túrából kizárható, a túradíj visszatérítésére nem jogosult. Előzetes egyeztetéssel az Egyesület a Résztvevőt ezen kötelezettsége alól felmentheti. Ebben az esetben a szülőnek kell írásban vállalni a felelősséget gyermekéért. . Az ezen kívül eső helyzetekért az Egyesület felelősséget nem vállal.

5.6 A Résztvevők kötelesek az Egyesület által rendelkezésre bocsátott sporteszközöket (hajó, lapát, mentőmellény, sátor, stb…) rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Résztvevő teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

VI. A túravezető jogköre

6.1 A túravezető feladata, hogy a túra összes résztvevője számára biztosítsa a szabadidő biztonságos és élvezetes eltöltését. A túravezető ezért jogosult minden olyan intézkedés megtételére, amelyet a fenti cél elérése érdekében indokoltnak lát, különösen, de nem kizárólagosan:

a) betegség, sérülés esetén a Résztvevő hazaküldése,

b) a közösségellenes magatartást tanúsító és azt a túravezető felszólítása ellenére be nem fejező Résztvevő hazaküldése,

c) 18 év alatti Résztvevők esetén alkohol, dohányzás és drogfogyasztás, 18 év feletti személy esetén drogfogyasztás, vagy túlzott alkoholfogyasztás és ezzel a túra biztonságának veszélyeztetése esetén a túrából kizárható. 18 év feletti Résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy alkoholt kizárólag az evezés után fogyasztanak, ellenkező esetben velük szemben a fenti jogkövetkezmény alkalmazható.

d) a túra megszakítása bármilyen olyan körülmény esetén, amelyik a túra biztonságos levezetését veszélyezteti (mások testi épségének szándékos vagy súlyosan gondatlan veszélyeztetése).

6.2 A 6.1 pontban meghatározott esetekben valamelyik Résztvevő hazaküldése, vagy a túra megszakítása esetén az Egyesülettel és a túra vezetőjével szemben semmiféle igény nem támasztható

6.3 A 6.1. pontban meghatározott esetekben a túra vezetője az esetről jegyzőkönyvet készít, amelynek másodpéldányát a túrából kizárt Résztvevőnek átadja. A túrából való kizárásnak nem akadálya a jegyzőkönyv átvételének megtagadása. A jegyzőkönyvben foglalt ténymegállapítások egy esetleges jogvita esetén bizonyítékként funkcionálnak, az esetleges észrevételeket, ellenvetéseket a Résztvevő a jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a kizárás alapjául szolgáló esemény helyét, idejét, az esemény leírását, az esemény lefolyását tanúsítani tudó személyek nevét, címét, telefonszámát, a túravezető és a kizárt Résztvevő, valamint 2 tanú aláírását.

6.4 A túrából kizárt Résztvevő köteles gondoskodni a hazautazásáról, mellyel kapcsolatban az Egyesületet semmiféle kötelezettség nem terheli.

VII. Etikai Kódex

A vízitúrázás vízi természetjárás, így elveink az élőhelyek tiszteletben tartása és a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése köré csoportosulnak:

Így:

 • vízen nem szoktunk dohányozni
 • sem a kenuban sem a parton nem hallgatunk zenét, telefonról sem. Viszont szabad énekelni, bármikor, bármit! Szoktunk is.
 • vízre szállás előtt vagy a vízitúra folyamán nem iszunk alkoholt, esetleg este egy keveset. Így tehát nem részegeskedünk éjszakába nyúlóan, nem ordibálunk, nem hallgatunk hangosan zenét.
 • az éjszakát csendben töltjük, egymást engedjük pihenni – hiszen a sátrak (egyelőre sajnos) nem hangszigeteltek - legfeljebb a természet hangjainak átengedve a terepet.
 • nem szemetelünk
 • nem vágunk ki élő fákat

Ha a fentiek betartása esetleg problémát okoz, kérlek keressetek mást, nem mi vagyunk a ti emberetek.

VIII. Adatvédelem, titoktartás

8.1 A Résztvevő az online vagy papír alapú jelentkezési lap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület az adatait tárolja.

8.2 Az Egyesület kötelezettséget vállal, hogy a Résztvevő személyes adatait, illetőleg minden rá vonatkozó minden adatot (különös tekintettel, de nem kizárólagosan a Taggal kapcsolatos egészségügyi információkra) bizalmasan, harmadik személyek által nem hozzáférhető módon, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezel.

8.3 Az Egyesület a Megrendelőtől begyűjtött adatokat elsősorban a megrendelés teljesítésére használja. Amennyiben a Megrendelő ahhoz hozzájárult, részére időnként tájékoztatást küld programjairól, új kiadványairól. Az Egyesület az adatokat semmilyen más célra nem használja fel. A hírlevélre feliratkozó a hírlevélben található linken keresztül arról bármikor leiratkozhat. Az adatkezelés időtartama határozatlan. Az Megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak törlését vagy zárolását.

8.4 Résztvevő az online vagy papír alapú jelentkezési lap kitöltésével hozzájárul, hogy sportprogramokon róla készült fényképeket az Egyesület a honlapján vagy kiadványaiban külön hozzájáruló nyilatkozat nélkül elhelyezze, Résztvevő ezzel kapcsolatban semmiféle anyagi igényel nem élhet. Az Egyesület kötelezettséget vállal, hogy a Résztvevő írásbeli kérése esetén a kért fényképet honlapjáról vagy kiadványaiból eltávolítja.

IX. Vegyes Rendelkezések

9.1 Egyesület és Résztvevő egybehangzóan rögzítik, hogy amennyiben a köztük lévő jogviszony bármely elemével kapcsolatban bármilyen jogvitájuk merül fel, úgy azt elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, amennyiben ez nem jár sikerrel, úgy a vitás kérdések eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A tagsági jogviszonnyal és az Egyesülettel kapcsolatos jogvitákban a Fővárosi Bíróság illetékes.

A jelen RF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv., illetőleg a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hatályos: 2011. február 10.


Evezz Velem Egyesület

Gárdonyi Zsolt, elnök
Tel.: +36 30 600 9782
E-mail:
Székhely: 1119 Budapest, Halmi utca 6/B.

On-line jelentkezés itt

Részvételi Feltételek

Alapszabály

LAPÁTRA FEL!

Vízitúra szervezés

Bemutatkozás
Túravezetők
Vízitúra vezető képzés
Vízitúrák
Tudnivalók
Minőség
Mekong
Képek
Ajánlások

Vízitúrák

Visegrád kenutúra

Dunasziget kenutúra

Tiszafüred kenutúra

Vízitúra Öreg-Túr

Vízitúra Mosoni-Duna
Vízitúra Szigetköz
Kenutúra Rába
Vízitúra Csallóközi (Kis)-Duna
Vízitúra Tisza-tó
Vízitúra Velencei-tó
Háros-sziget vízitúra

Vízitúra folyók

Vízitúra Szentendrei-Duna
Vízitúra Ráckevei (Soroksári)-Duna
Vízitúra Ipoly
Vízitúra Tisza
Vízitúra Bodrog
Vízitúra Garam
Kenutúra Dunakanyar
Vízitúra Budapest Duna
Kenutúra Bodrog-ártér
Tokaj kenutúra
Ráckeve kenutúra

Vízitúra információk

Vízitúra szállás
Vízitúra utazás
Vízitúra elemózsia
Vízitúra felszerelés
Egy átlagos vízitúra menete
Vízitúra képek
Vízitúra video
Osztálykirándulás